Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Aktualności

Informacja .

W związku z odbytym , w dniu 7 grudnia 2019 r. Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu  Stowarzyszenia  Miłośników Wsi Ropa dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia , na kolejną 4-ro letnią kadencję.

Wybrano osoby;

Marię   Zagrajczuk      –     Prezes   Stowarzyszenia,

Sabinę  Laskoś              –     Wiceprezes,

Cecylię  Łukaszyk         –     Sekretarz,

Bernadetę Matuszyk   –     Skarbnik,

Romana  Kosibę            –     członek  Zarządu

Komisja  Rewizyjna w  składzie;

Janusz Konior    – Przewodniczący

Janina Rydarowicz   – członek

Roman  Drąg       – członek


Nowa informacja !

Zaproszenie  dla wszystkich Członków  Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze, które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 , w sali Domu Parafialnego w Ropie.

Proponowany porządek obrad;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego,sekretarza , komisji skrutacyjnej .
 3. Wybór władz  Stowarzyszenia  : Prezesa, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Członków – podjęcie uchwał.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego.

W przypadku braku kworum na NWZW, zgodnie z & 22Statutu Stowarzyszenie dopuszcza się zwołanie Zebrania  w drugim terminie ,tj. 30 minut po terminie  pierwszym, czyli o 10.30- 07grudnia 2019r.W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych Członków.

Zaprasza  Zarząd Stowarzyszenia


Informacja

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa  zaprasza wszystkich  Członków na  Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r./ tj . piątek/ o godz.16.00 , w restauracji ” Pod  Chełmem”w Ropie.

Porządek obrad ;

1. Otwarcie obrad

2. Wybór  Przewodniczącego, Sekretarza  i  Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018r.

a/ przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego

b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  do sprawozdania

c/ informacja  Zarządu z działalności  za okres sprawozdawczy

d/ dyskusja i podjęcie uchwały

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

a/ przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

b/ dyskusja i podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla Zarządu Stowarzyszenia za 2018 r.

7.Wybór  nowych władz Stowarzyszenia; Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

9. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Stowarzyszenia.

 

W przypadku braku qworum na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, zgodnie ze Statutem  Stowarzyszenia ,dopuszcza się  zwołanie zebrania n w drugim terminie- tj. 30 minut po  pierwszym terminie.W związku z powyższym  drugi termin wyznacza się na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 16.30.W drugim terminie  uchwały zapadają  zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych  członków.

 


Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa , 38-312 Ropa 733  / telefon kontaktowy: 508 633 423/.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia Miłośników  Wsi  Ropa .
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informujemy również, że wszystkie wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa  mogą być rejestrowane (filmy, zdjęcia, artykuły, itp.) i publikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w kronikach pamiątkowych, artykułach prasowych, itp.

 


Starsze >>

Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu