Międzypokoleniowy Most Twórczej Tradycji – FIO 2015 | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Międzypokoleniowy Most Twórczej Tradycji – FIO 2015

ZREALIZOWANE INICJATYWY


GRUPA „ALE BABKI”

Tytuł projektu „Współpraca międzypokoleniowa – zakup sprzętu kuchennego i realizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży”

Celem małej inicjatywy była współpraca międzypokoleniowa na polu tradycyjnego i zdrowego żywienia, przekazanie wiedzy kulinarnej przez seniorów młodemu pokoleniu. Młodzież w zamian przekazywała seniorom wiedzę na temat obsługi nowoczesnych urządzeń kuchennych.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu była dziesięcioosobowa grupa seniorów oraz dwudziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży, natomiast pośrednimi odbiorcami projektu była grupa około dwustu osób. Projekt realizowany był poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych oraz sprzętu kuchennego i AGD, organizację warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży oraz realizację otwartej degustacji potraw.

Idea i uzasadnienie projektu:
We współczesnym świecie dominuje trend na jedzenie fastfoodów, mało wartościowych posiłków, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Realizując projekt, pomysłodawcy mini-inicjatywy pragnęli przeciwdziałać takiemu stylowi życia i odżywiania. Realizacja projektu to nauka młodych osób przyrządzania i spożywania zdrowych posiłków. Część grupy stanowiły osoby w wieku senioralnym, które działają w Kole Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie, przygotowując tradycyjne posiłki na degustacje i prezentacje kulinarne. Osoby te mają doświadczenie w przygotowywaniu domowych, tradycyjnych i zdrowych posiłków. Z kolei pozostała część grupy to młodzi ludzie, którzy obeznani są w obsłudze nowoczesnych urządzeń. Młodzież w ramach projektu uczyła osoby w wieku senioralnym obsługi nowoczesnych urządzeń. Wartością dodaną projektu była integracja międzypokoleniowa. Zakupiony sprzęt służyć będzie później do realizacji podobnych działań w Klubie Integracji, pomieszczeniu doposażonym przez grupę Dream Team.

Realizacja działań projektowych:
W ramach projektu członkinie grupy Ale Babki odbyła spotkanie organizacyjne, na którym przydzielono zadania poszczególnym osobom. Ustalono terminy warsztatów, przygotowano plakat zachęcający do udziału w warsztatach. Przeprowadzano nabór na warsztaty kulinarne wśród dzieci i młodzieży. Ponadto grupa określiła szczegółową listę zakupów niezbędnego sprzętu kuchennego i AGD oraz produktów spożywczych potrzebnych do realizacji warsztatów.
Warsztaty kulinarne poprowadzone zostały w ramach wolontariatu przez członkinie Grupy Ale Babki. Większość seniorek działa w KGiGW Ropa i zna doskonale tradycyjną kuchnię Pogórza, młode uczestniczki grupy w ramach projektu brały udział w zajęciach kulinarnych i zaangażowały się w pomoc w realizacji zajęć kulinarnych dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty kulinarne zrealizowano w trzech grupach po osiem osób w trzech blokach tematycznych: „Zdrowe śniadania”, „Syte obiady”, „Smaczne desery”. Każdy z warsztatów kończył się otwartą degustacją. Członkinie grupy zrealizowały w centrum miejscowości degustację potraw, które powstały na warsztatach.
Korzyści, które przyniósł projekt to:
– edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kulinarnym i zdrowego odżywiania
– nauka obsługi nowoczesnych urządzeń kuchennych przez seniorów,
– integracja dzieci, młodzieży i seniorów,
– wspólne, zdrowe, kreatywne spędzanie wolnego czasu.

GRUPA „CZTEROLISTNE KONICZYNKI”

Tytuł projektu „Wspaniała gmina, urocze miejsca – instalacja ławeczek oraz zasadzenie zieleni”
Celem projektu była estetyzacja centrum wsi Ropa i podniesienie standardu życia mieszkańców gminy Ropa.
Beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy Gminy Ropa oraz osoby przyjezdne. Cel został zrealizowany poprzez posadowienie 4 ławek na terenie Gminy Ropa oraz nasadzenie zieleni w centrum wsi Ropa.
Idea i uzasadnienie projektu:
Miejsca, w których realizowano działania projektowe to miejsca ogólnodostępne. Członkowie grupy zauważyli, że w Ropie w centrum wsi Ropa przed Ośrodkiem Zdrowia, gdzie obok znajduje się również zabytkowy Kościół i dwór z XVII w. oraz 2 placówki szkolne nie ma miejsca, gdzie dorośli z dziećmi, seniorzy oraz młodzież oraz przyjezdni goście mogliby na chwilę usiąść i odpocząć. Dodatkowo zaplanowano posadowienie 2 ławeczek przed siedzibą KGiGW w Domu Katechetycznym, aby członkowie i goście, mogli usiąść czekając na spotkanie. Ponadto grupa stwierdziła, że brak w centrum Ropy zieleni, szczególnie na placu zabaw, przed Gimnazjum, gdzie wysypany jest piasek. Projekt instalacji ławeczek i zasadzenia zielenią jest odpowiedzią na zauważone braki i potrzeby.
Realizacja działań projektowych:
W wyznaczonym przez liderów grupy terminie odbyło się spotkanie grupy w celu omówienia realizacji projektu. Na spotkaniu nastąpił podział zadań pomiędzy członków grupy. Liderzy grupy na nieformalnym spotkaniu z przedstawicielem władz Gminy Ropa oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Ropie uzyskali wstępną zgodę na posadowienie ławek i nasadzenie zieleni we wskazanych miejscach przez liderów grupy. Zgodnie z sugestią Wójta Gminy Ropa oraz Księdza Proboszcza zostało przygotowane i złożone pismo zawierające prośbę o wyrażenie zgody na lokalizację ławek i zieleni na terenie Gminy Ropa.
Przygotowana została szczegółowa lista niezbędnych zakupów. Przygotowane zostało również rozeznanie rynku w zakresie dobrej jakości materiałów w rozsądnej cenie. Zadecydowano, że ze względu na ograniczone środki finansowe zostaną zakupione elementy składowe ławek do montażu. W ramach zadania zakupiono: elementy metalowe do ławek, elementy drewniane siedzenia w ławkach do montażu, elementy montażowe do skręcania ławek, farby do malowania i pędzle do malowania, byliny, krzewy, skalniaki do nasadzeń oraz kora i ziemia ogrodnicza.
Osoby odpowiedzialne za montaż ławek pomalowały drewniane elementy oraz dokonały montażu ławek. Posadowione je w miejscach, na które uzyskano zgodę. Zasadzono również zieleń w wyznaczonych miejscach.
Projekt ten przyczynił się do:
– poprawy warunków życia i wypoczynku mieszkańców,
– zwiększenia aktywności lokalnych społeczności,
– zwiększenie atrakcyjności wsi Ropa ,
– umocnienie współpracy władz gminy z lokalną społecznością.


GRUPA „MARZYCIELE Z DOZĄ REALIZMU”

Tytuł projektu „Razem raźniej – młodzi seniorom”
Celem projektu była aktywizacja osób w podeszłym wieku powyżej 65 roku życia i integracja z młodzieżą poprzez organizację wycieczki i wspólne spędzenie wolnego czasu.
Beneficjentami projektu była trzydziestoosobowa grupa mieszkańców gminy Ropa składająca się osób powyżej 65 roku życia, będący osobami mało aktywnymi z powodu choroby, wieku i osoby mieszkające samotnie. Projekt zrealizowany został poprzez organizację wycieczki oraz spotkania podsumowującego dla osób młodych i seniorów. Korzyści, które przyniósł projekt to: aktywizacja osób starszych i ich integracja z młodzieżą i innymi młodszymi seniorami, poznanie okolic oraz miłe, wspólne spędzenie wolnego czasu.
Idea i uzasadnienie projektu:
Na terenie Gminy Ropa jest wielu mieszkańców w wieku senioralnym, którzy żyją samotnie, są schorowani, którymi opiekuje się rodzina. Zarówno ci samotni, jak i schorowani często nie wychodzą z domu. Ich aktywność jest bardzo ograniczona. Nie ma też dla nich oferty spędzania wolnego czasu. W ramach integracji i przeciwdziałaniu marginalizacji osób w podeszłym wieku, członkowie grupy Marzyciele z dozą realizmu zaplanowali organizację wycieczki po Beskidzie Niskim i Sądeckim z różnymi atrakcjami, zwiedzaniem ciekawych miejsc i pobytem w jaskini solno – jodowej. Dla samotnych seniorów była to okazja wyjścia z domu, porozmawiania z innymi ludźmi, zintegrowania się z innymi bardziej aktywnymi seniorami oraz ich aktywizacja ruchowa. W wycieczce wzięli udział jako opiekunowie ,także członkowie grupy, którzy zaopiekowali się seniorami i zadbali o właściwą realizację wycieczki i atmosferę.
Realizacja działań projektowych:
W ramach projektu uczestnicy grupy przygotowali dokładny plan wycieczki z opisem zwiedzanych miejsc i harmonogramem. Grupa przeprowadziła nabór uczestników projektu poprzez zaproszenie seniorów, których trudna sytuacja znana była członkom grupy oraz poprzez rozwieszenie plakatów na terenie gminy Ropa. Ponadto grupa zadbała o właściwą organizację wycieczki, czyli zapewnienie transportu z ubezpieczeniem, wyżywienia oraz udział przewodnika, który miał w sposób ciekawy oprowadzić grupę, Wycieczka odbyła się w dniu 10 października. Uczestnicy wycieczki zwiedzili ogrody biblijne, ogrody sensoryczne w Muszynie, deptak krynicki i pijalnię wód mineralnych oraz Tylicką Golgotę i dróżki różańcowe. Dodatkową atrakcją był odpoczynek połączony z leczniczym działaniem w jaskini solno-jodowej w Sanatorium Continental w Krynicy Zdroju.
Zakończenie projektu świętowane było na spotkaniu integracyjnym w dniu 22 października grupy Marzyciele z dozą realizmu z seniorami i grupą Ale Babki, która dla uczestników przygotowała poczęstunek. W trakcie podsumowania przygotowano wystawę fotografii wykonanych w czasie wycieczki . Młodzież ponadto wykonała prezentację w programie power point, którą wyświetlono na tym spotkaniu. Była to okazja do refleksji, wspomnień oraz wzajemnej integracji.
Realizacja projektu przyczyniła się do integracji międzypokoleniowej i jest udaną próbą angażowania większej grupy seniorów w życie naszych miejscowości, wyjście z domu i propagowanie aktywnego stylu życia wśród seniorów.


GRUPA „DREAM TEAM”

Tytuł projektu „Klub Integracji”
Celem projektu była integracja społeczna dzieci i młodzieży z seniorami z terenu gminy Ropa poprzez utworzenie miejsca wspólnych spotkań.
Beneficjentami projektu 50-osobowa grupa osób, składająca się 30 seniorów oraz 20 osób młodych. Są to mieszkańcy Gminy Ropa, którzy korzystają z wyposażonego w ramach projektu pomieszczenia.
W ramach projektu grupa Dream Team zaplanowała wyposażyć salę użyczoną Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Ropa przez parafię w Ropie i przystosować ją na Klub integracji międzypokoleniowej – inaczej Klub Radości. Dotychczasowe działania integracyjne prowadzone były częściowo w salach użyczonych przez Samorząd Gminy Ropa. Stąd inicjatywa naszej grupy aby seniorzy i młodzi mieli pomieszczenie, w którym mogliby kontynuować wspólne działania. Cel został zrealizowany poprzez doposażenie miejsca wspólnych spotkań oraz przygotowanie wspólnego spotkania integracyjnego.
Idea i uzasadnienie projektu:
Wieś Ropa jest miejscowością, w której brak miejsca do wspólnych spotkań dla młodych osób i seniorów. W przypadku osób starszych, którzy mieli siedzibę w tzw. Hyblówce – drewnianym budynku w centrum wsi Ropa, użyczonym przez Gminę Ropa, po pożarze w dniu 1 września br. niemożliwym stało się korzystanie z tego obiektu. Dzięki uprzejmości Parafii Rzymskokatolickiej w Ropie, udało się wygospodarować pomieszczenie w Domu Katechetycznym, z którego będą mogli korzystać i młodzi i starsi. Istnieje potrzeba adaptacji tego pomieszczenia, żeby się stało miejscem przytulnym i przyjaznym dla wszystkich. W pomieszczeniu znajdują się już stoliki o mocnej konstrukcji, ale ze zniszczonymi blatami. stąd członkowi grupy zaplanowali wymianę blatów. Zaplanowano zakup poduszek, na których szczególnie młodzi będą mogli usiąść na podłodze w trakcie warsztatów, tablicy korkowej i namiotu wystawowego. Wartością dodaną projektu jest integracja młodych z seniorami. Dzięki realizacji zadania powstało miejsce wspólnych spotkań dla młodych i seniorów – KLUB RADOŚCI.
Realizacja działań projektowych:
W ramach realizowanych działań projektowych członkowie grupy spotkali się w określonym wcześniej terminie i przygotowali listę niezbędnych zakupów. Podzielono także zadania pomiędzy poszczególnych członków grupy.
Kolejnym etapem projektu było dokonanie niezbędnych zakupów, w tym blatów do stolików, które wymagają renowacji, tablicy korkowej, namiotu wystawowego dla Klubu i produktów spożywczych na spotkanie otwierające Klub Radości. Zakupione blaty zostały zamontowane w miejsce istniejących starych blatów. Klub Radości doposażono również w poduszki do siedzenia na podłodze dla młodzieży i tablicę korkową, na której będą wywieszone zdjęcia z realizacji projektu oraz bieżące informacje z działalności klubu.
W ramach projektu zorganizowano spotkanie, w którym wzięli udział beneficjenci projektu.
Korzyści, które przyniósł projekt to:
– integracja seniorów z młodszym pokoleniem,
– wspólne spędzanie wolnego czasu poprzez kreatywne zajęcia,
– wymiana doświadczeń,
– powstanie miejsca wspólnych spotkań.

 


Warsztaty myślenia projektowego

Warsztaty myślenia projektowego prowadzone są w 4 grupach po 15 osób, w tym 10 osób dorosłych i pięć młodych. Każda z grupy przyjęła charakterystyczną dla siebie nazwę – Grupa 1 „Ale Babki”, Grupa 2 – Czterolistne Koniczynki, Grupa III- Marzyciele z dozą realizmu i Grupa IV – Dream Team.

Zajęcia prowadzone są przez P. Jolantę Jabłczyk przy wsparciu P. Sabiny Laskoś – koordynatora i P. Marii Zagrajczuk.
Tematyka zajęć dotyczy min.  komunikacji w grupie, treningu twórczego myślenia, diagnozy potrzeb, ABC projektu i generowania pomysłów. Każda z grup projektowych opracowuje obecnie projekt na formularzu specjalnie stworzonym dla potrzeb projektu, które zrodziły się podczas warsztatów w tzw. „Banku pomysłów”, odnoszący się do najbliższego otoczenia uczestników warsztatów.
Następnym etapem będzie realizacja projektów przygotowanych przez każdą z grup, w wyniku czego uczestnicy nauczą się nie tylko technik myślenia projektowego, ale także realizacji projektów.


Wycieczka do Iwkowej z Warsztatami „Od ziarenka do bochenka”

W sierpniu odbyły się wycieczki integracyjne do Iwkowej do bacówki Biały Jeleń. Warsztaty „Od bochenka do ziarenka poprowadziła Pani Lucyna Szot – właścicielka gospodarstwa. Tajniki wypieku chleba i podpłomyków sprawiły dużą radość młodzieży uczestniczącej w warsztatach. Mogli oprócz poznania tajników związanych z wypiekiem tradycyjnego chleba wykonać bułeczki według własnej inwencji. Uczestnicy wycieczki zwiedzili tradycyjną chatę pogórzańską oraz kuźnie.


KURS KOMPUTEROWY

W sierpniu rozpoczęła się realizacja zajęć komputerowych prowadzonych dla seniorów – beneficjentów projektu. Podczas zajęć prowadzonych przez Pana Grzegorza Wieściecińskiego uczestnicy poznają tajniki świata komputerów i internetu. Pomagają im w tym młodzi uczestnicy projektu.


 

WYCIECZKA DO GŁADYSZOWA Z WARSZTATAMI „JAK TO Z LNEM BYWAŁO”

W dniach 24 i 27 lipca odbyły się wycieczki do Gładyszowa do gospodarstwa Państwa Jana i Danuty Dziubynów. Państwo Dziubynowie bardzo gościnnie przyjęli uczestników projektu ciesząc się, że mogą przybliżyć tradycje naszych terenów młodym z odwołaniem się do wiedzy i pamięci starszych uczestników projektu. Podczas warsztatów można było popróbować swoich sił podczas obróbki surowego lnu a potem przędzenia nici. Ponadto Pan Jan oprowadził nas po tradycyjnej łemkowskiej zagrodzie, gdzie eksponowane są przedmioty codziennego użytku oraz po olejarni, w której tłoczono kiedyś olej z lnu. Pani Danuta dla uczestników wycieczki przygotowała tradycyjne specjały kuchni łemkowskiej.


WARSZTATY KULINARNE

Warsztaty kulinarne realizowane były w Restauracji Anna Maria w Ropie. Młodzież sztuki kulinarnej z uwzględnieniem tradycji Pogórzan i Łemków uczyły Panie Anna Poręba-Kriwak i Maria Poręba. W profesjonalnych warunkach młodzi uczestnicy projektu uczyli się prostych czynności począwszy od obierania ziemniaków i porządków po zajęciach po rzeczy skomplikowane jak wykonywanie zup, drugich dań i  deserów.


WARSZTATY WYKONYWANIA TRADYCYJNYCH OZDÓB I MALOWANIA NA DREWNIE

W warsztatach plastycznych uczestniczyła młodzież zainteresowana tym tematem biorąca udział w projekcie. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy wybrali interesujące ich techniki plastyczne a następnie przez kolejne tygodnie realizowali swoje artystyczne wybory. I tak podczas zajęć powstały prace wykonane metodą string art z wykorzystaniem drewnianych desek, gwoździ i nici. Uczyli się też jak odnawiać stare meble i je dekorować z wykorzystaniem metody decoupage oraz wykonywali figurki z masy solnej. Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Szarawara.


 KURS FOTOGRAFICZNY

Od początku lipca dla beneficjentów projektu zorganizowany został kurs fotograficzny prowadzony przez Pana Dawida Różyckiego.

Tematyka zajęć dotyczyła min:
Posługiwania się sprzętem fotograficznym w stopniu średnio zaawansowanym – poznanie budowy i funkcji aparatu
Zasad kompozycji kadru zdjęciowego
Poznanie różnych dziedzin fotografii, m.in.: portret, fotografia studyjna, reportaż, moda
Doboru odpowiednich środków w celu uzyskania różnych efektów artystycznych
Fotograficzne stylizacje, martwa natura
Zdjęcia w plenerze
Podstaw obsługi programów do obróbki zdjęć.


 

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty poprowadzone przez psychologa dla uczestników projektu. Ich celem było wzajemne poznanie się uczestników, integracja oraz budowanie zespołu z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej. Zajęcia poprowadziła Pani Agnieszka Nowakiewicz.

Tematyka zajęć dotyczyła min. takich zagadnień jak:

• Czym jest komunikacja interpersonalna – ważność i znaczenie w procesie budowania relacji partnerskich.
• Niezbędne czynniki usprawniające komunikację – aktywne słuchanie, wypowiadanie się, rodzaje pytań, parafraza, konstruowanie informacji zwrotnej.
• Czym jest zespół – cechy „skutecznego zespołu”, moja rola w zespole – co mogę dać innym.
• Jak budować klimat zespołu.
• Motywowanie do działania – style motywowania.
• Sztuka kreatywności i skutecznej argumentacji.
• Czym jest zaufanie – jak je budować? Jaka jest jego rola w budowaniu „mostu międzypokoleniowego”.

 


 

INAUGURACJA PROJEKTU

Inauguracja projektu ” Międzypokoleniowy Most Twórczej Tradycji” miała miejsce w dniu 21.06.2015r. podczas I Biennale Sztuki Ludowej i Rękodzieła w Ropie. Była to impreza folklorystyczna, zorganizowana po raz pierwszy w Gminie Ropa z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury przy współpracy z Gminą ropa i Stowarzyszeniem Miłośników Wsi Ropa. Inauguracja wpisała się w charakter imprezy, która miała  na celu prezentację  dorobku kultury ludowej Pogórza i Łemkowszczyzny.

W świetlicy Urzędu Gminy Ropa – partnera projektu odbyło się uroczyste otwarcie projektu przy udziale beneficjentów projektu zaproszonych gości i mediów. Podczas inauguracji miała miejsce prelekcja w wykonaniu Pani Marii Brylak-Załuskiej – etnograf z Nowego Sącza na temat potraw regionalnych Pogórzan i Łemków.

Relacja z inauguracji projektu w Gazecie Gorlickiej dodatku Gazety Krakowskiej:

SKMBT_C22015081313500


 

Zapraszamy uczestników projektu „Międzypokoleniowy Most Twórczej Tradycji” do Świetlicy Urzędu Gminy w Ropie na uroczyste rozpoczęcie projektu w dniu 21.06.2015r. podczas I biennale Sztuki Ludowej i Rękodzieła.

BIENNALE JPG miniatura na stronę


Projekt „Międzypokoleniowy Most Twórczej Tradycji”

W bieżącym roku po raz drugi starania Stowarzyszenia o pozyskanie środków na rzecz lokalnej społeczności doceniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek na realizację projektu „Międzypokoleniowy Most Twórczej Tradycji” zajął wysokie, bo 12 miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze inicjatywy obywatelskie, wygrywając z ponad 3 tysiącami wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach projektu młodzież z terenu Gminy Ropa wraz z osobami starszymi powyżej 55 roku życia weźmie udział w ciekawych zajęciach, warsztatach i wyjazdach min. w warsztatach kulinarnych, wykonywania ozdób, kursie komputerowym i fotograficznym, wyjazdach integracyjny do Gładyszowa i Iwkowej.
Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach „Skuteczna aktywność obywatelska”. Szkolenia te mają za cel naukę w jaki sposób działać na rzecz lokalnej społeczności, pisać małe projekty i je realizować. Oprócz wiedzy teoretycznej beneficjenci projektu własne pomysły wprowadzą w życie. Zrealizują 4 inicjatywy obywatelskie, na które każda z grup szkoleniowych otrzyma niewielkie środki finansowe.

FIO Plakat


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu