Informacja | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Informacja

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa  zaprasza wszystkich  Członków na  Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r./ tj . piątek/ o godz.16.00 , w restauracji ” Pod  Chełmem”w Ropie.

Porządek obrad ;

1. Otwarcie obrad

2. Wybór  Przewodniczącego, Sekretarza  i  Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018r.

a/ przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego

b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  do sprawozdania

c/ informacja  Zarządu z działalności  za okres sprawozdawczy

d/ dyskusja i podjęcie uchwały

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

a/ przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

b/ dyskusja i podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla Zarządu Stowarzyszenia za 2018 r.

7.Wybór  nowych władz Stowarzyszenia; Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

9. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Stowarzyszenia.

 

W przypadku braku qworum na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, zgodnie ze Statutem  Stowarzyszenia ,dopuszcza się  zwołanie zebrania n w drugim terminie- tj. 30 minut po  pierwszym terminie.W związku z powyższym  drugi termin wyznacza się na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 16.30.W drugim terminie  uchwały zapadają  zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych  członków.

 


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu