Regulamin konkursu kulinarnego | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Regulamin konkursu kulinarnego

 

Regulamin konkursu kulinarnego potraw regionalnych z terenu obszaru LGD Beskid Gorlicki.

I. ORGANIZATOR.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa realizatora wniosku pomocowego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

 

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2013 r. podczas gminnych dożynek w Ropie. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

 

III. CEL KONKURSU:

– promocja potraw regionalnych,

– aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańców,

– wymiana doświadczeń i przepisów potraw regionalnych między Kołami z

różnych miejscowości , z terenu działania LGD Beskid Gorlicki,

– budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych .

 

IV. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania LGD Beskid Gorlicki.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie do Organizatora :Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa , z siedzibą w budynku Urzędu Gminy w Ropie formularza zgłoszeniowego osobiście lub drogą pocztową, najpóźniej do dnia 30 lipca 2013 r.

Zgłoszonym do konkursu Kołom Gospodyń Organizator zapewnia produkty na kwotę 250,00zł , z których przygotują konkursowe potrawy.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową.

 

 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone potrawy , które nie zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych /regionalnych. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną potrawę i podać przepis wykonania tej potrawy.

 

VI. OCENA PRAC:

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Każda potrawa oceniona zostanie w kategoriach:

– smak,

– związek z regionem,

– oryginalność,

– łatwość przyrządzania,

– estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania , kolorystyka, wrażenie

ogólne.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.

Z przeprowadzonego konkursu na potrawę regionalną będzie sporządzona dokumentacja zdjęciowa, listy obecności uczestników oraz przepisy na przygotowane potrawy. Z zebranych przepisów od KGW zostanie przygotowane wydawnictwo pn.”Potrawy tradycyjne Beskidu Gorlickiego”.

 

VII. NAGRODY:

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody :

Za zajęcie I miejsca – nagrodę główną w formie rzeczowej o wartości 400,00 zł

Za zajęcie II miejsca – nagrodę rzeczową o wartości 300,00 zł,

Za zajęcie III miejsca – nagrodę rzeczową o wartości 200,00 zł.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion , nazwisk , zdjęć i

informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.

2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o

potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki

zawarte w regulaminie.

4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.

 

 

 

5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora ,

a także na stronie internetowej: www.stowarzyszenieropa.pl

6. Wszystkie kwestie , których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala

Oganizator.

 

IX. KONTAKT:

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 508 633 423.

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY WIELU POMYSŁÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS KULINARNY – POTRAWY REGIONALNE Z TERENU OBSZARU LGD BESKID GORLICKI.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ……………………………………………………………..

/ MIEJSCOWOŚĆ/

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. DANE IDENTYFIKACYJNE – IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEJ/ CEGO/

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

PESEL …………………………………………………………………………………………………………..

 

ADRES DO KORESPONDENCJI;

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

TELEFON ……………………………………………………………………………………………………..

 

ADRES E-MAIL ……………………………………………………………………………………………..

 

STRONA WWW. …………………………………………………………………………………………

 

3. NAZWA PRODUKTU;

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OPIS PRODUKTU / przepis plus propozycja podania/;

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam,że zapoznałam /łem/ się z treścią i akceptuję Regulamin Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych z terenu obszaru LGD Beskid Gorlicki.

Oświadczam,że dane zawarte w powyższym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych , tylko i wyłącznie do konkursowych/zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r.O ochronie danych osobowych Dz.U.z 1997 r. nr 133,poz.833/.

Zobowiązujemy się dostarczenia w dniu posiedzenia Komisji Konkursowej 6 porcji zgłaszanego produktu do degustacji.

 

 

………………………………………………………. ……………………………………………………….

/ miejscowość , data / /podpis osoby zgłaszającej/

 

 

 

 

 


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu