STATUT SMWR | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

STATUT SMWR

 

Statut

Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa

z siedzibą w Ropie

Ropa 28 czerwca 2013 r. / tj.po zmianach/

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym politycznie i wyznaniowo zrzeszeniem działającym nie zarobkowe.

 

§ 2

 

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Ropa 733 a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej, zaś do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie prowadzi biuro i może zatrudniać pracowników lub zlecać poszczególne zadania i czynności do realizacji jego celów statutowych.

 

§ 4

 

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, jednostkami samorządu terytorialnego

i administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności wiejskich.

 

II. Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

 

§ 5

Celem statutowym Stowarzyszenia jest:

1. Działalność kulturalna, edukacyjna i integracyjna na rzecz społeczności wiejskiej.

2. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.

3. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych.

4. Prowadzenie w środowisku wiejskim działalności upowszechniającej postęp

w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie, oraz organizowanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.

5. Kultywowanie tradycji regionalnej, organizacja uroczystości, spotkań towarzyskich, wymiana doświadczeń.

6. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, w szczególności poprzez:

1. Organizację imprez sportowych, artystycznych i rozrywkowych.

2. Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i integracyjnych.

3. Organizację różnego rodzaju kursów, pokazów, szkoleń i prezentacji.

4. Organizację warsztatów i spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia pozycji społeczności wiejskiej.

5. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

6. Inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury wsi,

w zwiększeniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.

7. Przekazywanie przez starsze pokolenie swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności młodszej części społeczeństwa .

8. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami realizującymi podobne cele.

9. Nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.

10. Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia tj. Uniwersytetu Trzeciego Wieku we wsi Ropa, Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie , itp.

 

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych,

 

§ 8

 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:

– jest pełnoletnia,

– spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

– jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mieszkającym na terytorium Polski,

– działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

– złoży deklarację członkowską,

 

§ 9

 

Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 10

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca wsparcie działań Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wsparcia osoby te ustalają z Zarządem Stowarzyszania. Deklarację członkowską składa osoba upoważniona przez osobę prawną.

2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia

z prawem głosu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Przyczyniania się swoja postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię.

3. Dbania o mienie stowarzyszenia.

4. Propagowania celów stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów.

5. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

6. Branie udziału w Walnym Zebraniu Członków.

§ 14

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2. Śmierci członka Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu:

a) Nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym zebraniu przez okres dwóch lat,

b) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia ,działania na szkodę Stowarzyszenia,

4. Pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

 

§ 15

 

Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarządu, odwołania do Walnego Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, ale nie później niż w terminie do 4 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.

3. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją”.

 

§ 17

 

1. Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór i odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym, w zależności do uchwały walnego Zebrania.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. W razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

4. Mandat członka powołanego w przypadku ,o którym mowa w &17 ust.3 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

 

§ 18

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, w tym zwrotu kosztów podróży, oraz wynagrodzeń wynikających z innych przepisów prawa.

 

V. Walne Zebrania członków Stowarzyszenia

 

§ 19

 

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.

 

§ 20

Walne Zebranie członków może być:

1. Zwyczajne,

2. Nadzwyczajne.

 

§ 21

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo- wyborcze, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) Z własnej inicjatywy,

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej , elektronicznej, faksu lub w inny sposób np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń , umieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia na 14 dni przed planowanym terminem obrad.

5. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania.

6. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

7. Walne Zebranie może postanowić o podejmowaniu uchwał w głosowaniu tajnym.

8. W walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie stowarzyszenia oraz

z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

 

§ 22

 

W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. W drugim terminie warunek obecności , co najmniej połowy b uprawnionych do głosowania nie jest obowiązujący. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień 30 minut po zakończeniu pierwszego terminu, pod warunkiem , że członkowie zostali powiadomieni o takiej możliwości.

 

§ 23

 

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów z uczestników Zebrania. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 24

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

1. Ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia.

2. Uchwalanie Statutu i jego zmian.

3. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

5. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.

6. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

7. Decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji

o tym samym lub podobnym profilu działania.

8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego).

9. Ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

13. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

14. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

15. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

II. Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 25

 

Zarząd jest organem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność Stowarzyszenia.

 

§ 26

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza

i Skarbnika.

3. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:

1) ustalania członkowstwa w Stowarzyszeniu,

2) zrzeczenia się funkcji.

4. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

§ 27

 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

2. W sytuacji różnego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały

w głosowaniu tajnym.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

6. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu posiada Komisja Rewizyjna.

 

§ 28

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

1. Zwoływanie Walnego Zebrania.

2. Przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie.

3. Realizacja uchwał walnego Zebrania oraz kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

4. Ustalanie programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej Stowarzyszenia.

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

7. Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia.

8. Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zebrania.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.

10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

11. Ustalanie terminów wpłat składek członkowskich, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat.

12. Opracowywanie projektów, wniosków oraz innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych.

13. Opracowywanie projektów, wniosków oraz innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych .

14. Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia tj. Uniwersytet Trzeciego Wieku we wsi Ropa , Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie, itp.

15. Nadanie oraz zmiana regulaminów działalności jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

 

VII. Komisja Rewizyjna

 

§ 29

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

4. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu, pozostawać

z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, pokrewieństwa, powinowactwa

i w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Członkowie Komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:

1) ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu,

2) zrzeczenia się funkcji,

3) odwołania z funkcji.

 

§ 30

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały

w głosowaniu tajnym.

 

§ 31

 

Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:

1. Obowiązek nadzoru nad Zarządem Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów.

2. Obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

3. Obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi

z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.

4. Obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.

5. Obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

6. Prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

7. Prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu bez prawa udziału w głosowaniu.

8. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

9. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

10. Prawo zwołania walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd

w terminie ustalonym Statutem.

11. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

VIII. Majątek Stowarzyszenia

 

§ 32

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. Składki członkowskie.

2. Darowizny, zapisy i spadki.

3. Środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórek publicznych.

4. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

5. Dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, unijnych

i zlecenia usług.

 

§ 33

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu (Prezes lub wiceprezes) oraz Skarbnik działających łącznie.

 

§ 34

 

1.Majątek oraz dochód z działalności Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych

Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

2.Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej

równowartość 15.000 euro – również w drodze jednej lub więcej operacji.

 

 

IX. Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 35

 

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne zebranie Członków stowarzyszenia, większością głosów 2/3 głosujących przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 36

 

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być zużyty majątek Stowarzyszenia.

 

 

X. Przepisy końcowe

 

§ 37

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 38

 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi.

 

§ 39

 

W sprawach nie uregulowanych Statutem decyzje podejmuje Zarząd lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

 

 


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu